FILIPINO

Monday, May 01, 2006

Pinagkukunang-yaman at Halaga Nito

A.Subject Name:Filipino 5

B.Lesson Reference No.1

C.Lesson Title:Pinagkukunang-Yaman sa Hanapbuhay ng mga Unang Pilipino

D.Lesson Description:
.Naibibigay ang kahalagahanng pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng mga unang
Pilipino

E.Learning Outcomes:
Napahahalagahan ang kahalagahan ng pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng mga
unang Pilipino
Naipakikita ang mahusay na paggamit ng mga yaman tungo sa pagpapaunlad ng
kabuhayan ng pamilya

F.Learning Presentation:
1.Balik-aral:
Anu-anong likas na yaman ang nakikita sa ating paligid? Ano naman
ang hanapbuhay6 ng mga tao sa ating lugar?
2.Iparinig sa mga bata ang mga awiting tulad ng Kapaligiran at Tayo'y
Magtanim.
Sagutin ang tanong na ito:Ano ang pamagat ng awiting ito? Tungkol saan
ang awitin?
Ipaawit muli habang nagmamartsa.
3.Tingnan ang mga larawan sa web na ito.
http://www.visitplacer.com/nature_trails.htm
Anu-ano ang mga nasa larawan?
Anu-anong likas na yaman ang nakikita sa ating paligid?
4.Tingnan ang mga larawan sa web na ito.
http://dnr.state.il.us/
Anu-anong hanapbuhay ng mga tao sa lugar na ito?
Paano nila mapangangalagaan ang mga pinagkukunang-yaman?
Ano ang kahalagahan ng mga pinagkukunang-yaman?

G.Learning Activity:
1.Sagutin ang sumusunod na tanong:
a.Saan nagsimula ang ikinabubuhay ng mga tao?
b.Anu-ano ang ginagaw ng mga naninirahan sa tabing-ilog para sila
mabuhay?
c.Paano naman nabuhay ang mga unang Pilipino na naninirahan sa
bundok gubat at ano ang kanilang gingawa?
d.Anu-ano ang ginawa ng mga unang Pilipino na naninirahan sa kapatagan
upang umunlad ang kanilang pamumuhay?
e.Paano napaunlad ang pagsasaka?
2.Isulat ang tamang sagot sa malinis na papel.

H.Learning Evaluation:
Sagutin ang sumusunod na tanong sa web na ito.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/: Gamit ang class
key tsidamon at password na 1234567.

I.Assignment:
Itala ang likas na yaman na matatagpuan sa inyong lugar.
Isulat sa isang malinis na papel.
1.Yamang Lupa
2.Yamang Tubig
3.Yamang Gubat

0 Comments:

Post a Comment

<< Home