FILIPINO

Thursday, May 04, 2006

Pang-uri

A.Subject Name:Filipino 5

B.Lesson Reference No.4

C.Lesson Title: Pagkilala at Paggamit sa mga Pang-uri

D.Lesson Description:
1.Makilala ang mga pang-uring ginamit sa bawat pangungusap.
2.Magamit ang mga pang-uring naglalarawan ng tao, bagay at pangyayari sa
pagsasalaysay ng sariling karanasan.

E.Learning Outcomes:
1.Nakilala ang mga pang-uring ginagamit sa bawat pangungusap.
2.Nagagamit ang mga pang-uring naglalarawan ng tao,bagay at pangyayari sa
pagsasalaysay ng sariling karanasan.

F.Learning Presentation:
1.Balik-aral:
Piliin ang mga salitang nagbibigay kilos sa sumusunod na pangungu-
sap.
a.Ako ay namili ng mga prutas sa palengke.
b.Kami ay pupunta sa Maynila.
c.Maglalangoy sila sa swimming pool bukas.
d.Ang mga bata ay naglalaro sa likod ng aming paaralan.
2.Pagganyak:
Tingnan mo ang larawan ng bulaklak sa website link na ito.
http://wp.li.ru/flowers/flowers_001.jpg
Ano ang masasabi mo sa larawang nakita mo?
3.Paglalahad:
Basahin at pansinin sa bawat pangungusap ang mga salitang naglala-
rawan.
a.Napakalawak na lupain ang aming nakita sa Mindanao.
b.Mga bulaklaking halaman ang mga nasa aming bakuran.
c.Ang tubig sa ilog ay malinaw at malamig.
d.Matamis ang santol na aking kinain.
e.Ang pamilya nila ay masayang namasyal sa Baguio.
4.Sagutin ang sumusunod na mga tanong:
a.Anu-ano ang salitang naglalarawan sa binasa mong mga pangungu-
sap?
b.Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan?
5.Tingnan mo ang larawang makikita sa website na ito.
http://wp.li.ru/flowers/flowers_001.jpg
Ilarawan mo ito upang magamit mo ang mga salitang naglalarawan at isulat
mo sa malinis na papel.

G.Learning Activity:
Suriing mabuti ang bawat pangungusap at kilalanin ang mga salitang
naglalarawan sa pangngalan o panghalip na ginamit sa bawat pangu-
sap.
1.Mayaman sa kultura ang ating bansa.
2.Sagana tayo sa mga kwentong-bayan, alamat at salawikain.
3.Iba't-iba ang ating mga napakinggang kwentong-bayan.
4.Dito ipinakikita ang pagkamasayahin ng mga Pilipino.
5.Maraming bayani ang namatay alang-alang sa bansa.

H.Learning Evaluation:
Pagkatapos mong natutuhan ang aralin ngayon ay sagutin mo ang mga ta-
nong sa website link na ito:
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
Gamitin mo ang class key tsidamon at class password na 1234567.
Ito ay tungkol sa pang-uri.
I.Assignment:
Gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na salitang naglala-
rawan.
1.masarap
2.mahinhin
3.mabait
4.matulin
5.maalinsangan

Monday, May 01, 2006

Pinagkukunang-yaman at Halaga Nito

A.Subject Name:Filipino 5

B.Lesson Reference No.1

C.Lesson Title:Pinagkukunang-Yaman sa Hanapbuhay ng mga Unang Pilipino

D.Lesson Description:
.Naibibigay ang kahalagahanng pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng mga unang
Pilipino

E.Learning Outcomes:
Napahahalagahan ang kahalagahan ng pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng mga
unang Pilipino
Naipakikita ang mahusay na paggamit ng mga yaman tungo sa pagpapaunlad ng
kabuhayan ng pamilya

F.Learning Presentation:
1.Balik-aral:
Anu-anong likas na yaman ang nakikita sa ating paligid? Ano naman
ang hanapbuhay6 ng mga tao sa ating lugar?
2.Iparinig sa mga bata ang mga awiting tulad ng Kapaligiran at Tayo'y
Magtanim.
Sagutin ang tanong na ito:Ano ang pamagat ng awiting ito? Tungkol saan
ang awitin?
Ipaawit muli habang nagmamartsa.
3.Tingnan ang mga larawan sa web na ito.
http://www.visitplacer.com/nature_trails.htm
Anu-ano ang mga nasa larawan?
Anu-anong likas na yaman ang nakikita sa ating paligid?
4.Tingnan ang mga larawan sa web na ito.
http://dnr.state.il.us/
Anu-anong hanapbuhay ng mga tao sa lugar na ito?
Paano nila mapangangalagaan ang mga pinagkukunang-yaman?
Ano ang kahalagahan ng mga pinagkukunang-yaman?

G.Learning Activity:
1.Sagutin ang sumusunod na tanong:
a.Saan nagsimula ang ikinabubuhay ng mga tao?
b.Anu-ano ang ginagaw ng mga naninirahan sa tabing-ilog para sila
mabuhay?
c.Paano naman nabuhay ang mga unang Pilipino na naninirahan sa
bundok gubat at ano ang kanilang gingawa?
d.Anu-ano ang ginawa ng mga unang Pilipino na naninirahan sa kapatagan
upang umunlad ang kanilang pamumuhay?
e.Paano napaunlad ang pagsasaka?
2.Isulat ang tamang sagot sa malinis na papel.

H.Learning Evaluation:
Sagutin ang sumusunod na tanong sa web na ito.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/: Gamit ang class
key tsidamon at password na 1234567.

I.Assignment:
Itala ang likas na yaman na matatagpuan sa inyong lugar.
Isulat sa isang malinis na papel.
1.Yamang Lupa
2.Yamang Tubig
3.Yamang Gubat

Wednesday, April 26, 2006

Salitang-ugat at Panlapi

A.Subject Name:Filipino 5

B.Lesson Reference No.3

C.Lesson Title:Pagtukoy sa mga salitang-ugat at panlapi ng mga salita
Pagbuo ng mga salita sa pamagitan ng salitang-ugat at panlapi
Pagsulat ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang nabuo
ng mga salitang-ugat at panlapi

D.Learning Description:
1.Matukoy ang salitang-ugat at panlapi ng mga salita
2.Makabuo ng mga salita sa pamamagitan ng salitang-ugat at panlapi
3.Makasulat ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang binuo ng
salitang-ugat at panlapi

E.Learning Outcomes:
1.Natutukoy ang salitang-ugat at panlapi ng mga salita
2.Nakabubuo ng mga salita sa pamamagitan ng salitang-ugat at panlapi
3.Nakasusulat ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang binubuo ng
mga salitang-ugat at panlapi

F.Learning Presentation:
1.Balik-aral:
Anu-ano ang iba't-ibang bahagi ng pananalita?
2.Pagganyak:
Laro:
Hatiin sa dalawang ang klase. Ang unang pangkat magbibigay ng
mga salita na ginagamitan ng salitang-ugat at panlapi. Ang ikala-
wang pangkat ang siyang magsasabi kung anu-ano ang mga salitang-
ugat at panlaping ginamit sa mga salita.
Halimbawa:
magluto umiyak lumilipad
3.Paglalahad:
Basahin ang sumusunod na mga salita:
pag-ibig umakyat
lumukso maglaro
malakas sumipa
Paano nabuo ang mga salitang binasa ninyo?
4.Tingnan ang mga larawan sa website na ito upang makabuo ng mga salita
na binubuo ng mga salitang-ugat at panlapi.
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=filipino&itag=crv
5.Basahin mo ang mga salitang nabuo mo mula sa mga larawang nakita mo
website link.
6.Gumawa ka ng mga pangungusap mula sa mga salitang nabuo mo.

G.Learning Activity:
1.Tingnan mo ang website link na ito upang maigawa mo ng mga pangungusap
ang mga larawan makikita mo.
http://www.ostic.com/oz04/pages/Animals_06.html
2.Basahin mo ang sumusunod na mga salita. Isulat sa talahanayan kung alin
ang panlapi at salitang-ugat na ginamit.
Salita Salitang-ugat Panlapi

bukirin
magkasama
mabagal
dumating
mabuti
pagkaubos
tinuloy
3.Igawa mo ng mga pangungusap ang mga salitang nasa itaas sa isang
malinis na papel.

H.Learning Evaluation:
1.Ngayong natutuhan mong lahat ang ating pinag-aralan tungkol sa
salitang-ugat at panlapi, puntahan mo ang website na ito upang
masukat mo ang natutuhan mo sa araw na ito
http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp gamit ang
class key tsidamon at class key password 1234567.
2.Isulat mo ang tamang sagot sa malinis na papel.

I.Assignment:
Tukuyin kung alin ang panlapi at salitang-ugat sa sumusunod na salita.
1.umiiyak
2.hinahanap
3.maglalakbay
4.sumayaw
5.nagturo
Isulat sa sariling pangungusap ang mga salitang nasa itaas.